Glashandel

Glas zetten

24 uurs service

Glasherstel

Calculatie en advies

Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden Allglas Veldman bv

Arikel 1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen , overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht  en / of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feti van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door de verkoper ( en , indien deze aan rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat de inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing ( zullen) zijn.

Artikel 2. Offerten , adviezen en bestellingen.

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van verzending van de bestreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 3. Overmacht

De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken , voorzien of niet- voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die ( verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij. IN dien verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehoduen deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Verkoper heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren , indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de ( tijdige) nakoming van zijn verplichtingen , dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is , momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door de koper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de koper todat de wederpartij alle verplichtingen uit de met koper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen.

Op alle rechtsbetrekkingen warbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland  uitvoering wordt gegeven of in dien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aritikel 7. Klachten.

Klachten van welke aard dan ook , schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijking van kleuren en eigenschappen. Klachten betreffende manco’s verkeerde opmaak , gewichten , aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering der goederen.

Glasschade?

Bel gratis 053-428 21 24
of meld de glasschade
direct online!

KLIK HIER

Allglas Veldman BV

Oliemolensingel 28-A
7511 BC Enschede

E: info@allglas.nl 
T: 053 - 428 21 24
F: 053 - 428 39 04


Volg ons op

Allglas nieuws

Linkedin

Facebook

Copyright © 2014 Alglass Veldman BV - Bel gratis  053 - 428 21 24